012-3456789

Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen behorende bij de behandelovereenkomst

Algemene bepalingen behorend bij de behandelovereenkomst tussen de therapeut van Jacqueline Evers Hypnotherapie en de cliënt / de cliënten.
 • 1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelovereenkomst. Deze behandelovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.
 • 2. De behandelovereenkomst is tweeledig;
  • a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut / cliënt.
  • b. De behandeling heeft betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
 • 3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
  • a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
  • b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wilt afspreken;
  • c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail, geen sessies meer te zullen geven;
  • d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
  • e. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
 • 4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt;
 • 5. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt rekent contant of per pin na de sessie af, tenzij anders afgesproken.
 • 6. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.
 • 7. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 48 uur van te voren worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.
 • 8. Het cliëntdossier kan op verzoek van cliënt worden ingezien. Werkaantekeningen gemaakt door de therapeut tijdens het gesprek vallen buiten het cliëntdossier.
 • 9. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
 • 10. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.
 • 11. Telefonische consulten zijn mogelijk. Hiervoor wordt een factuur gestuurd aan cliënt. Het tarief bedraagt 25 euro per 15 minuten en wordt in eenheden van 15 minuten gefactureerd.
 • 12. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging van hypnotherapeuten, de NBVH. De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden via www.hypnotherapie.nl. Indien een gesprek met de therapeut of via de NBVH niet leidt tot een oplossing, dan kunt u zich wenden tot de koepel organisatie RBCZ via www.rbcz.nu of de SCAG de geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg via www.scag.nl.
 • 13. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
 • 14. Jacqueline Evers Hypnotherapie is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 • 15. Jacqueline Evers Hypnotherapie is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein van FitPro aan de Klaaskampen 19B te Laren noch voor andere schade ontstaan door het betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.
Vraag of interesse?

Neem dan vandaag nog even vrijblijvend contact met mij op.
Ik hoor graag van je!

contact
Ik ben lid van:
psycholoog registratie NVPA registratie RBCZ van psycholoog Gooi